Dede Musa Bayburdi (K.S.)

Bayburt'un Aşağı Lori (Yazıbaşı) köyün­de doğdu. Asıl adı Musa'dır. Büyük de­desinin adına izafeten Dede Paşa adıy­la şöhret buldu. Babası İzni Ağalar diye anılan, misafirperverlikleriyle meşhur bir aileye mensup olan Hacı Hüseyin Efen­di, annesi Seyyidler lakabıyla tanınan bir aileden Gülhanım'dır.

Küçük yaşta yetim kalan ve geniş bir arazinin vârisi olan Mûsâ, dayısının ya­nında büyüdü. Sıbyan mektebini ve rüş-diyeyi bitirdi. Bu arada dinî tahsilini ta­mamladı. On sekiz yaşlarında iken Nak-şibendiyye tarikatının Hâlidî koluna men­sup Erzincanlı Şeyh Beşir (Buyruk) Efen-di'ye intisap etti. Tarikat silsilesi Mu-hammed Sâmî. Abdurrahman Tâgî, Sey-yid Sıbgatullah Arvâsî, Seyyid Tâhâ yo­luyla Nakşibendiyye'nin Hâlidiyye kolu­nun kurucusu Hâlid el-Bağdâdfye ula­şır. Beşir Efendi. Doğu Anadolu'da yay­gın bir şöhrete sahip olan Muhammed Sâmî Efendi'nin halifesidir...


Erzincan’ın Küpesük (Saztepe) Köyü’nde doğdu. Babası Emiroğulları’ndan Hüseyin Efendi’dir, seyyidlerdendir.

Medrese tahsilini yapıp molla olduktan sonra Keleriç (Karakaya) Köyü’ne yerleşti.

1882 yılında Nakşî halifesi Muhammed Sâmî Hazretleri’nden ders aldı.

1908 yılında mutlak hilâfet ile irşada memur olarak önce Otlukbeli’nde, daha sonra Tercan’ın Edebük köyünde tekke kurarak manevi hizmetlerde bulundu.

1912 yılında mürşidinin dar-ı bekâya teşrifinden sonra Erzincan’ın Mecidiye-yi Sağîr Mahallesi’nde tekke kurarak irşada devam etti.

1916 Rus işgali nedeni ile bir süre hicret ettiği Kırşehir’de ikamet etti.

Erzincan kolunun ikinci halkası olan ve mürşid-i sakaleyn sıfatına sahip Muhammed Beşîr el-Erzincanî’nin Erzincan ve çevresindeki İslâmî hizmetleri 1932 yılında vefatına kadar devam etti.

Adı altın silsileye şöyle yazıldı:

Mefhar-i mürşidandır Gavs-ı  Âzâm Hazreti Beşîr

Bekâ ender bekâ bulmuş, gelmemiş misli bir dahi.


Abdurrahim Reyhan hazretleri, 1930 yılında Erzincan’in Keleriç beldesinde dünyaya teşrif buyurdular.  Babası Hüseyin Efendi, annesinin adı Tubi Hatun’dur. Hüseyin Efendi, babası Şeyh Beşir Efendi hazretleri tarafından yetiştirilmiş alim bir zattır. Hanımı Tubi Hatun, Erzincan’ın Tercan ilçesinin Humlar köyünün saygın ailelerindendir...


Terzi Baba Hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Hicri 1195 (m.1780) yılında, bazı kaynaklara göre Erzurum'da bazılarına göre de Erzincan'da doğmuştur. Adı, Muhammed Vehbi'dir. "Hayyat Vehbi" olarak şöhret bulmuştur. 1264 (m.1847) yılında Erzincan'da vefat etmiş, dergahının bulunduğu yere defnedilmiştir. Bugün bu yer, "Terzi Baba Mezarlığı" diye anılmakta ve türbe mezarlığın ortasında bulunmaktadır.Toplam Evliya Sayısı 4